2011 >>
2011.09.29
Sympozjum pt. "Zatoka korzyści, Gdynia - Hel"

W dniu 29 września 2011 r. w Helu, w Stacji Morskiej  Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyło się sympozjum pt. „Zatoka korzyści, Gdynia - Hel”. Otwarcia sympozjum dokonał Kierownik Stacji Morskiej prof. UG dr hab. Krzysztof Skóra, następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów Gdyni i Helu, wiceprezydent Gdyni Bogusław Stasiak i burmistrz Helu Mirosław Wądołowski.

Kolejną część sympozjum zajęły referaty tematyczne. Profesor Krzysztof Skóra przedstawił „Atuty gospodarcze przyrody środowiska morskiego rejonu Gdyni i Helu”, a prof. Jerzy Parysek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu „Relacje Hel  - Gdynia w rozwoju cywilizacyjno-kulturowym. Refleksja perspektywiczna”. Ciekawym uzupełnieniem w/w referatów było wystąpienie dr hab. Tomasz Bąkowskiego z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego zatytułowane „Uwarunkowania, szanse i potencjalne kierunki rozwoju współpracy Gdyni i Helu” przedstawione  w kontekście kwestii administracyjno-prawnych. Kolejny referat, pt. „Promocja jako zadanie własne gminy – analiza orzecznictwa” przedstawił pan mgr Mariusz Szyrski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ostatni z referatów wygłoszonych przez specjalistów nosił tytuł „Infrastruktura informacyjna a usługi publiczne”. Przedstawiła go dr hab. Grażyna Szpor, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Naturalną kontynuacją referatów były wystąpienia panelowe, w czasie których swoje pomysły na Hel przedstawili m.in. studenci, którzy opracowali je w ramach realizowanych w Helu warsztatów. Ich wystąpienia dotyczyły takich tematów jak: „Promocja Helu w internecie”, „Programy zdrowotne w gminie Hel”,  „Talasoterapia - leczenie morzem na Helu” oraz „Walory edukacyjno-rekreacyjne Helu”.

Dyskusja, której moderatorem była dr hab. Grażyna Szpor, unaoczniła wolę władz obu miast – Gdyni i Helu – pogłębiania współpracy w zakresie turystyki, jaki związanego z nią transportu morskiego pomiędzy miastami.

Powrot