2010 >>
2010.12.22
Kwartalnik naukowy „Oceanological and Hydrobiological Studies”

 

Czasopismo wydawane przez Instytut Oceanografii UG Oceanological and Hydrobiological Studies w najnowszej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało bardzo wysoką ocenę punktową - 20 pkt.

W wykazie polskich czasopism naukowych ujętych w bazie Journal Citation Reports - JCR 2009 i posiadających Impact Factor (IF) w 2010 r. MNiSW przypisało odpowiednią liczbę punktów za umieszczone w nich publikacje naukowe. 

Wykaz tytułów czasopism wraz z liczbą punktów znajduje się pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Dzialalnosc_statutowa/20101217_wykaz_czasopism.pdf

Kwartalnik naukowy Oceanological and Hydrobiological Studies wydawany przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, istnieje nieprzerwanie od roku 1971. Początkowo jako wydawane nieregularnie przez Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk w Sopocie w języku polskim "Studia i Materiały Oceanologiczne", a od 1991 - wspólnie z Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w języku angielskim. Współwydawcą pisma był również Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego. Od roku 2002 wyłącznym wydawcą Oceanological and Hydrobiological Studies jest Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu oceanografii biologicznej, chemicznej, fizycznej i geologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących Morza Bałtyckiego i hydrobiologii. Długoletnim Redaktorem Naczelnym kwartalnika jest Pan prof. dr hab. Marcin Pliński, sekretarzem redakcji jest mgr Grzegorz Kozłowski a redaktorką mgr Izabela Zgud. Do współpracy z Komitetem Redakcyjnym zaproszeni zostali wybitni specjaliści z całego świata m.in. Polski, Niemiec, Szwecji, Holandii, Finlandii, Litwy, Estonii.

Redakcji kwartalnika za uzyskanie w krótkim czasie tak dobrej pozycji wśród czasopism naukowych składamy gratulacje i życzymy dalszej owocnej pracy.
Dyrekcja Instytutu Oceanografii UG

Powrot